Platnost receptu

08.11.2020

Elektronický recept má platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Platí také pro recept v listinné podobě.

Opakovací recept má platnost 6 měsíců počínaje dnem po dni jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok. 

Elektronický recept, který obsahuje příznak "Neodkladná péče" nebo příznak "Pohotovost", má platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení. Platí také pro recept v listinné podobě.

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut prodloužit dobu platnosti eReceptu až o 14 kalendářních dnů.

Výpis z receptu v listinné podobě má platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem po jeho dni vystavení.

Žádanka na léčivé přípravky má platnost 60 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jejího vystavení.

Lékařský předpis s modrým pruhem má platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem po dni jejich vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 30 dní.


Zpracoval: PharmDr. Petra Juppová

Zdroj: Vyhláška č. 329/2019 Sb.Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb